Tuesday, May 28, 2019

Tạo Ghi Chú Trong Autocad Thông Qua Lệnh Leader


Thiết lập Leader trong autocad để tạo đường ghi chú
Chúng ta làm theo hướng dẫn sau đây
Nhập lệnh: LE > Enter
Nhập S > Enter
Bảng Leader Setting hiện ra 

Annotation

 

Annotation Type – Gán dạng vòng chú thích cho đường dẫn
Mtext – Đoạn văn bản
Copy an Object – Dòng nhắc cho phép bạn sao chép đoạn văn bản
Tolerance – Cho phép nhập ký hiệu, giá trị đúng sai
Block reference – Dòng nhắc cho phép bạn nhập một block vào đường dẫn
None – Không có dòng chú thích
Annotation Reuse – Gắn các lựa chọn để sử dụng lại dòng nhắc chú thích cho đường dẫn
None – Không cho phép sử dụng lại chú thích đường dẫn
Reuse Next – Sử dụng lại dòng chú thích sắp tạo khi bạn tạo các đường dẫn tiếp sau đó
Reuse Current – Sử dụng lại dòng chú thích hiện hành. Phần mềm sẽ tự động chọn lựa chọn này khi bạn sử dụng lại dòng chú thích
MText Option – Chỉ định các lựa chọn cho đoạn văn bản
Prompt for width – Dòng nhắc chỉ định bạn nhập chiều rộng đoạn văn bản
Alway Left justify – Chú thích là đoạn văn bản được căn lề trái
Frame text – Tạo khung bao quanh đoạn văn bản 

Leader line & Arow

 
Leader line – Gán dạng đường dẫn
Straight – Đường thẳng
Spline – Đường Spline
Arrowhead – Gán dạng cho đầu mũi tên đường dẫn
Number of Points – Gán số các điểm trên đường dẫn
No limit – Chọn lựa đối tượng này thì lệnh Qleader sẽ kết thúc sự xuất hiện của dòng nhập điểm khi bạn nhấn kép phím Enter
Angle Constraints – Gán góc ràng buộc giữa đường dẫn thứ nhất và thứ hai
First Segment: Gán góc giữa các phân đoạn đường dẫn
Second Segment: Gán góc cho phân đoạn thứ hai đường dẫn
Attachment – Gắn vị trí liên kết cho đường dẫn và dòng chú thích là đoạn văn bản 


 
Top of top line – Điểm đỉnh của đường top line
Middle of top line – Điểm giữa của đường top line
Middle of multiline text – Điểm giữa của Mtext
Middle of bottom line – Điểm giữa của đường bottom line
Underline bottom line – Gạch dường đường bottom line
Trên đây là toàn bộ mục thiết lập dành cho lệnh Leader Settings. Bạn có thể ghi chú mọi kiểu tương ứng với những cách cài đặt mà bạn chọn theo sở thích hoặc yêu cầu của bản vẽ

No comments:

Post a Comment