Tuesday, May 28, 2019

Tạo Ghi Chú Trong Autocad Thông Qua Lệnh Leader

Thiết lập Leader trong autocad để tạo đường ghi chú

Chúng ta làm theo hướng dẫn sau đây
 • Nhập lệnh: LE > Enter
 • Nhập S > Enter
 • Bảng Leader Setting hiện ra

Annotation

Annotation Autocad

Annotation Type – Gán dạng vòng chú thích cho đường dẫn

 • Mtext – Đoạn văn bản
 • Copy an Object – Dòng nhắc cho phép bạn sao chép đoạn văn bản
 • Tolerance – Cho phép nhập ký hiệu, giá trị đúng sai
 • Block reference – Dòng nhắc cho phép bạn nhập một block vào đường dẫn
 • None – Không có dòng chú thích

Annotation Reuse – Gắn các lựa chọn để sử dụng lại dòng nhắc chú thích cho đường dẫn

 • None – Không cho phép sử dụng lại chú thích đường dẫn
 • Reuse Next – Sử dụng lại dòng chú thích sắp tạo khi bạn tạo các đường dẫn tiếp sau đó
 • Reuse Current – Sử dụng lại dòng chú thích hiện hành. Phần mềm sẽ tự động chọn lựa chọn này khi bạn sử dụng lại dòng chú thích

MText Option – Chỉ định các lựa chọn cho đoạn văn bản

 • Prompt for width – Dòng nhắc chỉ định bạn nhập chiều rộng đoạn văn bản
 • Alway Left justify – Chú thích là đoạn văn bản được căn lề trái
 • Frame text – Tạo khung bao quanh đoạn văn bản

Leader line & Arow

Leader Line & Arrow Autocad

Leader line – Gán dạng đường dẫn

 • Straight – Đường thẳng
 • Spline – Đường Spline

Arrowhead – Gán dạng cho đầu mũi tên đường dẫn

Number of Points – Gán số các điểm trên đường dẫn

 • No limit – Chọn lựa đối tượng này thì lệnh Qleader sẽ kết thúc sự xuất hiện của dòng nhập điểm khi bạn nhấn kép phím Enter

Angle Constraints – Gán góc ràng buộc giữa đường dẫn thứ nhất và thứ hai

 • First Segment: Gán góc giữa các phân đoạn đường dẫn
 • Second Segment: Gán góc cho phân đoạn thứ hai đường dẫn

Attachment – Gắn vị trí liên kết cho đường dẫn và dòng chú thích là đoạn văn bản

Attachment Autocad
 • Top of top line – Điểm đỉnh của đường top line
 • Middle of top line – Điểm giữa của đường top line
 • Middle of multiline text – Điểm giữa của Mtext
 • Middle of bottom line – Điểm giữa của đường bottom line
 • Underline bottom line – Gạch dường đường bottom line
Trên đây là toàn bộ mục thiết lập dành cho lệnh Leader Settings. Bạn có thể ghi chú mọi kiểu tương ứng với những cách cài đặt mà bạn chọn theo sở thích hoặc yêu cầu của bản vẽ

No comments:

Post a Comment