Tuesday, November 21, 2023

Tắt tính năng tự đánh số, gạch đầu dòng trong Word

 Mở file Word > Chọn thẻ File > Options > Proofing > Chọn AutoCorrect Options > Chọn AutoFormat As You Type > Bỏ tích Automatic bulleted lists hoặc Automatic numbered lists > Nhấn OK để tắt tính năng tự động đánh số đầu dòng trong Word