Tuesday, May 28, 2019

Lệnh lengthen-Lệnh thay đổi chiều dài đối tượng trong autocad

Lệnh lengthen là lệnh thay đổi chiều dài đối tượng. Chiều dài có thể dài ra hoặc ngắn lại theo mong muốn của người dùng. 

CÁCH SỬ DỤNG LỆNH LENGTHEN-LỆNH THAY ĐỔI CHIỀU DÀI ĐỐI TƯỢNG
Các đối tượng thay đổi chiều dài là cung tròn được vẽ bằng lệnh arc, các đoạn thẳng được vẽ bằng lệnh line, lệnh polyline…
Thao tác lệnh vào thanh công cụ Modify\lengthen hoặc gõ lệnh lengthen hay gõ lệnh tắt là Len và nhấn enter. Xuất hiện câu lệnh phía dưới đây.
Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: Sử dụng một trong các tham số sau đây để thay đổi chiều dài đối tượng. Bằng cách gõ các chữ cái in hoa đầu tiên và nhấn enter.
SỬ DỤNG DELTA


Gõ DE và enter.(Thay đổi chiều dài theo một khoảng cách cho trước).

Enter delta length or [Angle] <-10.0000>: Nhập độ dài cần thay đổi và nhấn enter. Độ dài âm thì đường thẳng ngắn lại. Độ dài dương thì đường thẳng dài thêm một đoạn là độ dài bạn nhập.
Select an object to change or [Undo]: Chọn phía đầu đối tượng cần thay đổi chiều dài bằng cách nhấn vào đối tượng.
Select an object to change or [Undo]: Chọn đối tượng tiếp theo để thay đổi độ dài. Nếu muốn kết thúc lệnh thì nhấn enter.
SỬ DỤNG PERCENT

Gõ P và nhấn enter. Thay đổi tổng chiều dài theo phần trăm của chiều dài đối tượng.
Enter percentage length <20.0000>: Nhập giá trị phần trăm cần thay đổi và nhấn enter. Bạn không được nhập giá trị 100. Nếu nhập 20, chiều dài đối tượng bằng 20 phần trăm chiều dài đối tượng củ.
Select an object to change or [Undo]: Chọn phía đầu đối tượng cần thay đổi độ dài. Nếu muốn kết thúc lệnh thì nhấn enter.
SỬ DỤNG TOTAL

Gõ lệnh T và nhấn enter. Thay đổi tổng chiều dài đối tượng theo giá trị.

Specify total length or [Angle] <20.0000)>: Nhập giá trị cho chiều dài đoạn thẳng và nhấn enter. Bạn nhập giá trị là 20 thì độ dài cả đoạn là 20.
Select an object to change or [Undo]: Lựa chọn đối tượng cần thay đổi chiều dài bằng cách kích chuột trái vào đối tượng đó. Muốn kết thúc lệnh thì nhấn enter.
SỬ DỤNG DYNAMIC

Gõ DY nhấn enter.
Select an object to change or [Undo]:Lựa chọn một đầu đối tượng cần kéo dài
Specify new end point: Nhập tọa độ hoặc truy bắt điểm đối tượng, pick chuột vào vị trí mong muốn. Kết thúc lệnh thì nhấn enter.

No comments:

Post a Comment