Friday, May 31, 2019

Select nhiều đối tượng trong Cad

Hỏi
Trước đây, khi dùng các lệnh "Xóa" và lệnh "move" mình không cần giữ "Shift" để "xóa" hoặc "move" đối tượng.

Hôm qua, không biết mình ấn nhầm cái gì mà bây giờ, khi mình muốn chọn nhiều đối tượng thì xảy ra hiện tượng: Chọng đối tượng này xong, chọn thêm đối tượng khác nữa thì đối tượng chọn trước đó lại trở thành "chưa chọn". Tóm lại, mình không thể chọn được nhiều đối tượng liên tiếp trừ khi giữ "Shift".

Question :
Last day, when i run action "delete" or "move", I do not need press "Shift" to "del" or "move object.
Yesterday, I didn't know I had press anykey and now, When I want to select many object, select one and more then before object go to not select. Anyway, I can't select many object if not press "Shift" key

Đáp
Chắc đó là hiện tượng xảy ra khi bạn vẽ autocad à ? Nếu vậy bạn chỉ cần vào Tool>Options. Trong thẻ Options bạn chọn thẻ Selection, trong thẻ này bạn bỏ tích tại ô " Use Shift to add to selection"( Mục Selection Modes ) là ok!

Answer
You do work on Autocad? Then, Go to Tool--> option, uncheck Selection tag at "Use Shift to add to selection). ok 

No comments:

Post a Comment