Thursday, May 23, 2019

Lệnh break-lệnh xén đối tượng thành các đoạn trong autocad

Có một số câu hởi về lệnh break như: cách cắt một đường thẳng qua một điểm thành hai đoạn thẳng? Hay cách xén một đối tượng qua một điểm? cách sử dụng lệnh break trong autocad? Để trả lời cho câu hỏi trên tôi đưa ra cách sử dụng lệnh xén đối tượng thành các đoạn trong autocad cho bạn đoc hình dung

Hướng dẫn sử dụng lệnh xén đối tượng thành các đoạn với lệnh break
Đối tượng bị xén qua hai điểm
Cách 1:
Thao tác lệnh bằng cách sử dụng thanh công cụ modify\ break hoặc gõ lệnh break có thể gõ lệnh tắt br và nhấn enter.

BREAK Select object: lựa chọn đối tượng củng chính là lựa chọn điểm đầu tiên. Có thể gõ lệnh truy bắt điểm để bắt điểm đầu tiên.
Specify second break point or [First point]: Chọn vị trí thứ hai để tạo đoạn cần xén và nhớ bật truy bắt điểm cho chính xác.
Cách 2:
Tại dòng command: Gõ lệnh tắt br.

BREAK Select object: Lựa chọn đối tượng cần xén bằng cách kích chuột trái vào đường đó.
Specify second break point or [First point]: Nhập F (First point) và gõ enter.
Specify first break point: Lựa chọn điểm đầu tiên bằng cách kích chuột trái vào đó và nhớ sử dụng truy bắt điểm đối tượng.
Specify second break point: Lựa chọn điểm thứ hai tương tự như điểm thứ nhất. Sau khi xong sẽ mất đi đoạn thẳng ở giữa hai điểm đó.
Đối tượng bị xén tại một điểm
Cách 3:
Tại command: Gõ lệnh tắt br và nhấn enter.

BREAK Select object: Gõ lệnh truy bắt điểm, chọn vị trí cần xén trên đối tượng củng là chọn đối tượng bằng cách kích chuột vào điểm đó.
Specify second break point or [First point]: Gõ @ và nhấn enter, đường thẳng bị cắt qua một vị trí thành hai đoạn.
Cách 4:
Command: gõ lệnh tắt br và nhấn enter.

BREAK Select object: Lựa chọn đối tượng để xén bằng cách kích chuột trái vào đó.
Specify second break point or [First point]: Gõ lệnh f [First point] và nhấn enter.
Specify first break point: Lựa chọn vị trí cần xén, kết hợp với truy bắt điểm để bắt đúng vào vị trí.
Specify second break point: Nhập @ và nhấn enter. Đường thẳng thành hai đoạn tại một điểm.
Cách 5:
Sử dụng lại hướng dẫn ở cách 2 với trường hợp hai điểm trùng nhau.

No comments:

Post a Comment