Tuesday, November 3, 2020

Active Win 10- Office2016-office 2019 bằng Command

 Update liên tục:

Cập nhật: 04/11/2020


Tạo file active.cmd, copy nội dung trong các link bên dưới dán vào. Save lại.


Chạy với quyên Admin.


I. Office 

Office 2013

https://docs.google.com/document/d/1oIQ7z8FsxAJCRTvXHU1JEfOV9gGp-PFsoEjvjUWXh6o/edit?usp=sharing

1.Office 2016

Vào link bên dưới, 

https://docs.google.com/document/d/1Y-xOG-ym-XDJ4wKiayuNlRpndqjhfY6p1F8q1gObgVQ/edit?usp=sharing


2.Office 2019

https://docs.google.com/document/d/1lLU1nRi536dKZblrce6Rk33DEGT1OHVQxcihKqbeD5A/edit?usp=sharing


II. Win 10

https://docs.google.com/document/d/1s9eqRF9o9oBUCejppmTgz9P5FUSk53pS5pXiJbV6fFI/edit?usp=sharing


Chú ý:

Trường hợp active không thành công cần lưu ý:

- Bật Windows Update lên

- Thử truy cập  http://kms8.msguides.com xem có bị chặn không

Chạy file batch với quyền Admin

No comments:

Post a Comment