Thursday, November 24, 2016

[Bài 1]Phần tiếp theo: Bắt đầu với ứng dụng đầu tiênTa chú ý bên trái, cần quan tâm một số tập tin sau:
app > java > com.example.myfirstapp > MainActivity.java
Code và class ở đây sẽ được load lên đầu tiên
app > res > layout > activity_main.xml
Giao diện sẽ được load lên đầu tiên
app > manifests > AndroidManifest.xml
Các thành phần được load lên đầu tiên
Gradle Scripts > build.gradle
Các script được build khi mở app

No comments:

Post a Comment