Monday, December 26, 2016

[Accpac]Lỗi Active khi post A/M trong Accpac Test.

Title:Lỗi Activeation code khi post A/M trong Accpac Test.
Thông báo: The activation code is invalid for the company name displayed in the license information screen
Nguyên Nhân:AM là module viết thêm của Accpac dùng để quản lý Fix Asset. Khi tạo môi trường test bằng cách restore database, ID của company vẫn hiểu của môi trường thật, vì vậy phải update lại ID này.

Giải pháp:
Dùng đoạn script sau trong SQL server:
USE <Database>
UPDATE CSCOM SET ORGID='[ID mới]'


DONE

No comments:

Post a Comment