Monday, December 26, 2016

[Infoview]Report Infoview thiếu Data bán hàng SABD từ ngày xxx

Tình trạng: Report Infoview thiếu Data bán hàng SABD từ ngày xxx
Feature: Report lấy data từ server Replicate với server chính. Khi Replicate không chạy thì data sẽ bị dừng lại từ ngày bị stop.
Nguyên nhân: Một vài job Replicate không run dẫn tới server Replicate bị thiếu data.
Giải pháp:

1.Check các table sau bằng cách tìm dữ liệu mới nhất. Qua đó phát hiện table nào thiếu dữ liệu
Ví dụ run query:
select top 100 * FROM LPLOAD order by  LPDATE desc

OESHDT
ARCUS
dbo.ICITEM
dbo.OEORDH
dbo.ARCSPO                   
dbo.LPORDER
dbo.LPLOAD
SABDREP.dbo.ZDWItemInfo
dbo.OEINVH
DISInfo.SalesOrganizationPre
dbo.ARSAP
dbo.OEVIA
dbo.Z_ProvinceDistrict
dbo.ARCUSO

2. Tìm các job replicate của table bị thiếu và chạy lại.
3. Check lại các table xem đủ chưa.

DONE


No comments:

Post a Comment