Wednesday, December 28, 2016

Các lỗi report Infoview của Kho

Liên quan report Inforview của Kho, một số lỗi sau thường gặp:

1.       Không có số từ ngày -> now: Fail replicate

2.       Không số của 1 đơn hàng->Chưa khai báo GEO hoặc sai GEO

3.       Không có số của 1 Item-> Chưa nhập Item trên Item web info

#Infoview

--
Duy Tuan

No comments:

Post a Comment