Wednesday, August 28, 2019

Key code của 1 ký tựTRong Windows có sẵn phần mềm Character map đó, mình click vào ô nào nó hiện lên mã unicode của kí tự đó theo thập lục phân.

ê => U+00EA

Ta thấy EA = 14*16+10=234

=> code của ê = 234

Tương tự:

â => U + =16*14+2=226

code của â = 226
Ngoài ra ta còn tìm thấy phím tắt của chương key đó: ví dụ:

Ví dụ: Ø => Alt + 0216

No comments:

Post a Comment