Monday, September 4, 2017

In full lề trong excel

Trong excel, mặc dù chỉnh đủ kiểu nhưng khi in ra vẫn không full lề được. Bạn chỉ cần vào mục sau:
(Áp dụng Excel 2010)
File=> Option=> General=> check bỏ scale content for A4 or ...
No comments:

Post a Comment